VOYAGER PLANNER - ŚWIAT W TWOIM ZASIĘGU

Pierwszy serwis oferujący gotowe plany wyprawRegulamin

Pobierz regulamin w pliku PDF

Regulamin
serwisu voyagerplanner.com
opublikowany w dniu 10.01.2017 r.

I. Postanowienia ogólne oraz definicje
II. Warunki oraz zasady korzystania z Serwisu
III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów. Licencja
V. Płatność za usługi
VI. Odstąpienie od umowy
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
IX. Odpowiedzialność
X. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne oraz definicję
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), Janusz Żuchowski Voyager Planner ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu internetowego VoyagerPlanner.
1.1 Regulamin dotyczy zasad korzystania z usług serwisu VoyagerPlanner służącego do zawierania przez Usługobiorców umów na odległość, to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. Regulamin określa między innymi:
a) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego;
1.2. Regulamin jest udostępniony wszelkim osobom odwiedzającym Serwis nieodpłatnie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z postanowieniami w nim zawartymi. Ponadto VoyagerPlanner umożliwia jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie na urządzeniach końcowych wszystkich osób odwiedzających Serwis w celu zapoznania się z jego treścią.
2. Używane w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Janusza Żuchowskiego Voyager Planner za pośrednictwem Serwisu voyagerplanner.com.
2.2. Usługodawca lub Voyager Planner – oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez Janusza Żuchowskiego pod firmą Voyager Planner Janusz Żuchowski z siedzibą w Baszkówce, ul. Wierzbowa 9, 05-503 Głosków, legitymującego się numerami NIP: 8791048029 oraz REGON: 366240120. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez wskazany adres pocztowy lub e-mail: j.zuchowski@voyagerplanner.com.
2.3. Serwis lub serwis internetowy – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.voyagerplanner.com, za pośrednictwem którego Usługodawca sprzedaje dostępne na wskazanej powyżej stronie internetowej usługi z zakresu pomocy w samodzielnym planowaniu podróży.
2.4. Klient, Użytkownik lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje sama lub poprzez pełnomocnika zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego.
2.5. Ustawa o usługach turystycznych – oznacza Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187).
2.6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
2.7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
2.8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2.9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 380).
2.10. Urządzenia końcowe – komputery stacjonarne, laptopy, notebooki, tablety oraz smartfony posiadające aktualne oprogramowanie pozwalające na korzystanie w sposób przejrzysty (pozwalający na zapoznanie się z Regulaminem oraz innymi informacjami zawartymi na stronie, jak również na prawidłowe wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie) ze stron dostępnych w sieci internet.
2.11. Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór danych i informacji o Użytkownikach służący do wykonania oraz dostarczenia Użytkownikom zamówionych za pomocą Serwisu usług.
2.12. Umowa – umowa o świadczenie usług, zawierana pomiędzy Voyager Planner Janusz Żuchowski a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
2.13. Gotowy plan wyprawy, plan wyprawy szyty na miarę oraz konsultacje z autorem wyprawy – usługi oferowane przez Usługodawcę poprzez Serwis, dokładnie opisane w części III niniejszego Regulaminu.
2.14. Autor lub Autor wyprawy – osoba współpracująca z Usługodawcą odpowiedzialna za pomoc Klientowi w samodzielnym zaplanowaniu wyprawy poprzez jedną z opcji dostępnych w Serwisie.
2.15. Administrator – osoba współpracująca z Usługodawcą odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem oraz wprowadzaniem zmian w Serwisie, jak również obsługą Klienta (w tym wysyłaniem wiadomości do Klienta).
2.16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
2.17. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
2.18. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez serwis VoyagerPlanner i zapisywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które serwis VoyagerPlanner może odtworzyć przy każdym połączeniu się z tym serwisem przez urządzenie końcowe Usługobiorcy.
3. Janusz Żuchowski Voyager Planner oświadcza, iż jest podmiotem posiadającym pełnię praw do niniejszego serwisu. Korzystanie z wszelkich elementów Serwisu, w tym oprogramowania, Logo Serwisu, nazwy Serwisu nastąpić może jedynie za wyraźną zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie. Udostępnienie Serwisu Klientowi do korzystania nie oznacza przekazania Użytkownikom żadnych praw do Serwisu lub jego części, poza uprawnieniami do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem i prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla własnego użytku.
3.1. Niedozwolone są wszelkie czynności sprzeczne z Regulaminem lub prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i mające na celu destabilizację działania Serwisu, utrudnienie dostępu do niego, jego wyłączenie oraz dokonywanie wszelkich innych działań na szkodę Usługodawcy lub Usługobiorców.
3.2. Usługobiorca poprzez korzystanie z Serwisu zobowiązuje się do podejmowania jedynie działań zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie korzystania z Serwisu.
4. Usługodawca zaznacza, iż zarówno on jak i osoby współpracujące z Serwisem (Administratorzy oraz Autorzy), jak i sam Serwis nie świadczą usług turystycznych, nie organizują imprez turystycznych ani wycieczek w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych.
4.1. Ponadto Usługodawca zaznacza, iż zarówno on, jak i osoby współpracujące z Serwisem (Administratorzy oraz Autorzy), jak i sam Serwis nie są organizatorami turystyki, pośrednikami turystycznymi, agentami turystycznymi, przewodnikami turystycznymi oraz pilotami wycieczek w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych.
5. Usługodawca oświadcza, iż zarówno on, jak i osoby współpracujące z serwisem (Administratorzy oraz Autorzy) świadczą jedynie usługi doradcze pomagające w samodzielnym zaplanowaniu podróży przez Klienta.
II. Warunki oraz zasady korzystania z serwisu
7. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, jako jej pełnomocnik, przedstawiciel lub pracownik.
7.1. Dokonywanie zakupu usług świadczonych przez Serwis z użyciem fałszywych danych lub danych osoby trzeciej bez posiadania aktualnego pełnomocnictwa jest zabronione przez przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie prowadzi do zawarcia ważnej umowy.
8. Minimalne wymagania techniczne wymagane do korzystania z Serwisu:
a) urządzenie końcowe umożliwiające połączenie z siecią internet,
b) urządzenie końcowe posiadające oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sieci internet spośród wskazanych: Internet Explorer w wersji min. 7.0, Firefox w wersji min.3, Safari w wersji min.4, Google Chrome w wersji min. 4.X.,
c) urządzenie końcowe posiadające aktualne oprogramowanie umożliwiające obsługiwanie oraz odczytywanie plików w formacie .PDF np. Acrobat Reader,
d) w przypadku komputerów lub notebooków posiadanie klawiatury oraz myszki,
e) posiadanie programu Skype, Whattsapp lub innego oprogramowania umożliwiającego komunikowanie się przez sieć internet zainstalowanego oraz działającego na urządzeniu końcowym,
f) posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), na które wysyłane będą informacje dotyczące realizacji zamówienia,
g) włączona opcja obsługi plików Cookies.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
9. Voyager Planner świadczy drogą elektroniczną wymienione usługi związane z doradzaniem Klientom w planowaniu podróży:
a) gotowy plan wyprawy – usługa polegająca na przygotowaniu zestawu informacji przydatnych przy samodzielnym planowaniu zwiedzania przez Klienta. Zestaw rekomendacji zawiera: rekomendację miejscowości, atrakcji turystycznych, transportu, noclegów oraz przybliżonego budżetu wyprawy (ostateczny koszt zależeć będzie od decyzji Klienta). Elementem gotowego planu wyprawy są także udostępnione linki do stron internetowych, na których możliwa jest rezerwacja lub zakup biletów na transport (który wymaga wcześniejszej rezerwacji) oraz rezerwacja noclegów. Linki odsyłają do stron internetowych, na których klient na własny koszt i ryzyko może dokonać rezerwacji i zakupu. Klient może korzystać z innych informacji i odsyłaczy niż zawarte w planie jednak nie będzie to stanowić podstawy do zmiany opłaty za zakupiony plan,
b) plan wyprawy uszyty na miarę – usługa polegająca na przygotowaniu zestawu informacji przydatnych przy samodzielnym planowaniu zwiedzania przez Klienta, tak jak w przypadku gotowego planu podróży opisanego w pkt. a) powyżej, ale wskazane w oparciu o preferencje i oczekiwania Klienta co do terminu, trasy (wskazanie miejsc), atrakcji turystycznych oraz innych informacji udzielonych przez Klienta w odniesieniu do wyprawy,
c) konsultacje z Autorem Wyprawy – usługa polegająca na udzielaniu Klientowi przez osoby współpracujące z Usługodawcą (Autorów) informacji dotyczących atrakcji turystycznych oraz praktycznych aspektów podróży za pomocą programu Skype lub innych komunikatorów umożliwiających komunikowanie się za pomocą sieci internet. Informacja obejmuje wskazany przez Klienta zakres tematyczny i geograficzny określony w formularzu o którym mowa w Regulaminie w rozdziale IV pkt. 14

IV. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów. Licencja
10. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana jest w języku polskim.
10.1. Usługodawca na mocy art. 12 ust. 13 ) Ustawy o prawach konsumenta obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad.
11. Do zawarcia umowy w celu zakupienia usługi gotowego planu wyprawy dochodzi poprzez:
1) Zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zapoznanie się, zrozumienie oraz zaakceptowanie treści zawartych w Regulaminie poprzez zaznaczenie opcji „Znam oraz akceptuję postanowienia Regulaminu”,
2) Potwierdzenie przez Klienta swojej pełnoletniości, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawidłowości danych potrzebnych do dokonania zakupu poprzez zaznaczenie opcji potwierdzającej wskazany powyżej stan faktyczny,
3) Wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, co skutkować będzie brakiem możliwości odstąpienia poprzez zapoznanie się z treścią wiadomości wygenerowanej przez Serwis informującej o tym oraz wciśnięcie przycisku „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej”.
4) Wysłanie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję”. Po zamówieniu Usługi przez Klienta na jego adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wszelkimi informacjami potrzebnymi konsumentowi (w tym z Regulaminem oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy).
5) Dokonanie płatności za zamówioną usługę w określonej cenie i terminie,
6) Dostarczenie planu Klientowi drogą elektroniczną, poprzez jego wysłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
12. VoyagerPlanner wykonuje zamówioną usługę gotowego planu wyprawy w terminie siedmiu dni od daty otrzymania płatności.
13. Do zawarcia umowy w celu zakupienia usługi planu uszytego na miarę dochodzi poprzez:
1) Wypełnienie przez Klienta znajdującego się w Serwisie formularza zamówienia, przynajmniej w zakresie informacji oznaczonych w formularzu jako niezbędne,
2) Zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zapoznanie się, zrozumienie oraz zaakceptowanie treści zawartych w Regulaminie poprzez zaznaczenie opcji „Znam oraz akceptuję postanowienia Regulaminu”,
3) Potwierdzenie przez Klienta swojej pełnoletniości, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawidłowości danych potrzebnych do dokonania zakupu poprzez zaznaczenie opcji potwierdzającej wskazany powyżej stan faktyczny,
4) Wysłanie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Po zamówieniu usługi Klient w terminie siedmiu dni otrzyma wiadomość zwrotną od Usługodawcy w postaci e-mail, w której to zostanie mu przedstawiony koszt oraz termin przygotowania planu wyprawy odpowiadającego jego preferencjom wraz z informacją, iż do zawarcia umowy konieczna jest pisemna zgoda Klienta na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy co skutkować będzie brakiem możliwości odstąpienia. W przypadku akceptacji warunków przedstawionych w wiadomości Klient potwierdza zamówienie usługi poprzez odesłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy wraz z oświadczeniem woli o akceptacji warunków przedstawionych przez Usługodawcę o treści „Akceptuję koszt oraz termin przygotowania zamówionego przeze mnie planu wyprawy szytego na miarę, przesłany mi przez VoyagerPlanner oraz zlecam jego wykonanie. Ponadto wyrażam zgodę na dostarczenie mi powyższego planu przed upływem ustawowego terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, przysługującego na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Ponadto oświadczam, iż jestem świadomy konsekwencji wyrażonej powyżej zgody, skutkującej brakiem możliwości odstąpienia od powyższej umowy.”
4.1) Po zamówieniu Usługi przez Klienta na jego adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wszelkimi informacjami potrzebnymi konsumentowi (w tym z Regulaminem oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy).
4.2) W przypadku braku możliwości wykonania usługi Usługodawca zamiast wiadomości e-mail przedstawiającej koszt oraz termin przygotowania planu wyprawy zobowiązuje się wysłać na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość e-mail w której zostanie on poinformowany o braku możliwości zamówienia określonej usługi w danym czasie. Wskazana powyżej wiadomość zostanie wysłana w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.
5) Dokonanie pełnej płatności za zamówioną usługę, określonej przez wysłaną przez Usługodawcę oraz zaakceptowanej przez Usługobiorcę wiadomości e-mail.
6) Brak płatności w terminie 3 dni od zaakceptowania kosztów i terminu wykonania planu oznacza anulowanie zamówienia przez Klienta.
7) Voyager Planner wykonuję usługę planu szytego na miarę w terminie podanym w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta i przez niego zaakceptowanej, wskazanej w pkt. 4) powyżej.
14. Do zawarcia umowy na usługę konsultacji z Autorem Wyprawy dochodzi poprzez:
1) Wypełnienie przez Klienta znajdującego się w Serwisie formularza zamówienia, przynajmniej w zakresie informacji oznaczonych w formularzu jako niezbędne,
2) Zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zapoznanie się, zrozumienie oraz zaakceptowanie treści zawartych w Regulaminie poprzez zaznaczenie opcji „Znam oraz akceptuję postanowienia Regulaminu”,
3) Potwierdzenie przez Klienta swojej pełnoletniości, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz prawidłowości danych potrzebnych do dokonania zakupu poprzez zaznaczenie opcji potwierdzającej wskazany powyżej stan faktyczny,
4) Wysłanie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Po zamówieniu usługi Klient w terminie siedmiu dni otrzyma wiadomość zwrotną od Usługodawcy w postaci e-mail, w której to zostanie mu przedstawiony koszt oraz termin konsultacji wraz z informacją, iż do zawarcia umowy konieczna jest pisemna zgoda Klienta na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy co skutkować będzie brakiem możliwości odstąpienia. W przypadku akceptacji warunków przedstawionych w wiadomości Klient potwierdza zamówienie usługi poprzez odesłanie wiadomości e- mail na adres Usługodawcy wraz z klarownym oświadczeniem woli o akceptacji warunków przedstawionych przez Usługodawcę o treści „Akceptuję koszt oraz termin przygotowania zamówionej przeze mnie konsultacji z Autorem wyprawy, przesłany mi przez VoyagerPlanner oraz zlecam jej przeprowadzenie. Ponadto wyrażam zgodę na uczestnictwo we wskazanej konsultacji przed upływem ustawowego terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, przysługującego na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Ponadto oświadczam, iż jestem świadomy konsekwencji wyrażonej powyżej zgody, skutkującej brakiem możliwości odstąpienia od powyższej umowy.”
4.1) Po zamówieniu Usługi przez Klienta na jego adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wszelkimi informacjami potrzebnymi konsumentowi (w tym z Regulaminem oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy).
5) Dokonanie pełnej płatności za zamówioną usługę, określonej przez wysłaną przez Usługodawcę oraz zaakceptowanej przez Usługobiorcę wiadomości e-mail.
6) Brak płatności w terminie 3 dni od zaakceptowania kosztów i terminu wykonania konsultacji oznacza anulowanie zamówienia przez Klienta.
7) Voyager Planner wykonuję usługę konsultacji w terminie podanym w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta i przez niego zaakceptowanej, wskazanej w pkt. 4 powyżej.
15. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa autorskie do każdego przygotowanego planu, w związku z czym wszelkie rozpowszechnianie zakupionych planów bez zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem oraz podlega karze umownej opisanej w pkt. 15.3. Regulaminu.
15.1. Po przesłaniu Usługobiorcy planu zamówionej usługi zostaje mu udzielona licencja na korzystanie z dostarczonego planu w sposób następujący:
1) Poprzez wprowadzanie planu do urządzeń końcowych, z których Usługobiorca korzysta w celu przygotowania się do odbycia samodzielnej podróży lub z których zamierza korzystać w trakcie podróży.
2) Przeniesienia planu na nośniki materialne (np. wydrukowania elementów na kartkach papieru, przeniesienia planu na płytę CD), jednakże z zaznaczeniem, iż uprawnionymi do korzystania ze wskazanych nośników są jedynie osoby uczestniczące w wyprawie, której zamówiony plan dotyczy.
15.2. Na podstawie udzielonej licencji Klientowi nie przysługują uprawnienia do:
1) Udostępniania planu lub jego części osobom trzecim nie będącym uczestnikami wyprawy organizowanej przez Klienta, których obecność została Usługodawcy zgłoszona oraz wzięta pod uwagę przy sporządzaniu planu,
2) Płatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania treści znajdujących się w planie wyprawy w jakiejkolwiek formie (rozprowadzania nośników materialnych na których zapisana została treść programu, przesyłania drogą elektroniczną, zamieszczania na portalach społecznościowych lub forach internetowych, umożliwiania pobierania treści planu poprzez strony oferujące możliwość przechowywania oraz pobierania danych itp.),
3) Zmieniania planu wyprawy (zmian dokonywać mogą jedynie Usługodawca lub osoby z nim współpracujące po konsultacji z Usługobiorcą w przypadku zamówienia odpowiedniego rodzaju usługi),
4) Sporządzania innych planów podróży na podstawie dostarczonego planu,
5) Tworzenia aplikacji wykorzystujących dane zawarte w planie wyprawy, jak również udostępniania tychże aplikacji osobom trzecim nieupoważnionym bezpośrednio przez Usługodawcę,
6) W przypadku usługi konsultacji z Autorem do nagrywania, przesyłania strumieniowego (tzw. streamowania) lub jakiejkolwiek innej formy udostępniania odbywającej się konsultacji poprzez sieć internet,
7) Udzielania sublicencji innym podmiotom (jedynym pomiotem uprawnionym do udzielania licencji do wykonywanych planów oraz konsultacji jest Usługodawca),
8) Wykorzystywania jakichkolwiek materiałów graficznych użytych przy tworzeniu planu w celu poprawienia jego prezentacji oraz dla uzyskania walorów estetycznych, jak również wykorzystywania nazw oraz znaków firmowych związanych z Voyager Planner używanych w planie,
15.3. W przypadku odkrycia przez Usługodawcę naruszenia postanowień licencyjnych zawartych w Regulaminie Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie, którego się dopuścił w terminie 14 dni licząc od daty odbioru pisma wysłanego przez Usługodawcę zawiadamiającego o wykrytym naruszeniu oraz wzywającego do uiszczenia kary umownej.
15.4. Rachunek bankowy na który należy uiścić karę umowną zostanie podany Klientowi w piśmie wzywającym do zapłaty opisanym w pkt. 15.3. Regulaminu.
15.5. Usługodawca informuje, iż w przypadku spowodowania przez Usługobiorcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej Usługodawca dochodzić będzie odszkodowania na zasadach ogólnych.

V. Płatność za usługi
16. Usługodawca świadczy usługi odpłatnie.
17. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi zamówionej przez Klienta w Serwisie po otrzymaniu wynagrodzenia.
18. Formami płatności akceptowalnymi przez Serwis są płatności dokonywane:
1) przelewem na rachunek nr 59 1030 0019 0109 8503 0015 1986,
2) za pomocą serwisu internetowego Dot Pay, w tym kartami kredytowymi.

VI. Odstąpienie od umowy
19.1 Usługodawca zaznacza, iż ze względu na charakter oferowanych usług oraz sposób ich dostarczenia Klientowi, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni wskazanym w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.
19.2. Usługodawca zaznacza, iż przed zakupieniem przez Usługobiorcę którejkolwiek z usług dostępnych w Serwisie niezbędnym będzie wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, co skutkować będzie brakiem możliwości odstąpienia.
19.3. Po wyrażeniu zgody opisanej w pkt.19.2. Regulaminu Klient zostanie zgodnie z obowiązującym prawem w sposób przejrzysty poinformowany o braku możliwości odstąpienia od zawartej umowy ze względu na charakter oraz sposób dostarczenia zamawianych usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o tym fakcie wraz z podaniem podstawy prawnej.
19.4. Podstawą prawną postanowień podanych w punktach 19.1, 19.2 oraz 19.3 Regulaminu jest art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta.
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
20. Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy zamawiane przez niego usługi nie są realizowane przez osobę uprawnioną (Usługodawcę lub Autora) lub są realizowane z naruszeniem przepisów Regulaminu lub naruszają przepisy prawa polskiego.
21. Reklamację składa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy lub poprzez wysłanie pisma reklamacyjnego na adres VoyagerPlanner podany w pkt. 22 Regulaminu poniżej.
22. Adresem e-mail Usługodawcy na który należy wysłać reklamację jest adres: biuro@voyagerplanner.com, natomiast adresem pocztowym na który należy wysłać reklamację jest Voyager Planner Janusz Żuchowski ul. Wierzbowa 9 Baszkówka 05-503 Głosków
23. Reklamacja powinna zawierać dane klienta, rodzaj zakupionej usługi, numer transakcji, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, określenie preferencji co do sposobu załatwienia reklamacji oraz adres poczty elektronicznej e-mail lub adres pocztowy na który odpowiedź na reklamację ma zostać udzielona.
24. W przypadku nie zawarcia w reklamacji wymaganych informacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika w terminie 7 dni od daty otrzymania niepełnej reklamacji o ich uzupełnienie w celu kompleksowego rozpatrzenia reklamacji.
25. VoyagerPlanner rozpatrzy przesłaną w sposób prawidłowy reklamację (przesłaną na prawidłowy adres e-mail (lub adres pocztowy) oraz kompletną pod kątem wymaganych informacji) w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
26. Po zakończeniu procesu rozpatrywania reklamacji odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na wskazany w reklamacji adres e-mail lub w przypadku reklamacji wysłanej za pomocą poczty na wskazany w reklamacji adres pocztowy.
26.1. W przypadku niewskazania adresu e-mail w reklamacji, odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana do Usługodawcy.
26.2. W przypadku niewskazania adresu pocztowego na który powinna być wysłana odpowiedź na reklamację, odpowiedź zostanie przesłana na adres pocztowy z którego reklamacja została wysłana do Usługodawcy.
VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

27. Usługodawca oświadcza, iż na mocy art. 43 ust. 8) Ustawy o ochronie danych osobowych zwolniony jest z obowiązku rejestracji bazy danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
27.1 Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów. Usługodawca za pomocą dostępnych mu środków technicznych i organizacyjnych chroni wszelkie dane podawane przy składaniu zamówień przed ich pozyskaniem oraz modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
28. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy, realizacji usług oraz korzystania z Serwisu.
29. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
30. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji usług dostępnych w Serwisie.
31. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania oraz doręczenia zamawianej za pośrednictwem Serwisu usługi.
32. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy oraz ich poprawiania.
33. Każdy Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie.
34. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Klienta w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu, z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
34.1. Usługodawca oświadcza, iż po wykonaniu Usługi oraz dokonaniu rozliczenia pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą usunie lub podda anonimizacji dane dostarczone mu przez Usługobiorcę w celu zakupienia Usługi.
IX. Odpowiedzialność
35. VoyagerPlanner dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega jednak, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie napraw, ulepszeń oraz zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub jego elementów. Usługodawca uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O każdej takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac poprzez komunikat na stronie głównej Serwisu, który widnieć będzie na stronie głównej Serwisu od terminu wskazanego powyżej aż do zakończenia prac.
37. Usługodawca przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich, jak w szczególności: możliwość przejęcia urządzenia końcowego przez osoby lub podmioty nieuprawnione oraz pozyskanie przez nich danych w trakcie ich teletransmisji.
39. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

X. Postanowienia końcowe

40. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą upływu 14 dni od daty zamieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Klienci zostaną poinformowani o zaistniałej zmianie poprzez komunikat umieszczony na stronie głównej Serwisu ukazujący zaistniałe w Regulaminie zmiany oraz aktualną treść Regulaminu. Powyższy komunikat widoczny będzie na stronie przez co najmniej 14 dni od daty opublikowania nowej treści Regulaminu. Sprzedaż usług odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w chwili składania zamówienia.
41. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.
42. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej w celu dostosowania i optymalizacji strony pod preferencje użytkownika. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony internetowej,
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
43. Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać w sposób zamierzony. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien niezwłocznie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
44. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
45. Wszelkie spory powstałe w związku z umową zawartą w oparciu o postanowienia Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy polski sąd powszechny.
46. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.